ගෙවීම් විකල්ප

ගෙවීම් විකල්පයන් සමඟ අමුත්තන් සූදුව භුක්ති විඳින ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා සියලු විකල්පයන් සහ ඔවුන්ගේ මාර්ගගත කැසිනෝ ගිණුම්වලින් මුදල් තැන්පත් කිරීමට හෝ ආපසු ගැනීමට හැකි විවිධ ක්‍රම ලැයිස්තුගත කරයි. වඩාත් පොදු ක්‍රම සමහරක් නම් ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් සහ හර කාඩ්පත්, බොහෝ විට VISA, Mastercard, Maestro, Diners සහ American Express මගින් නියෝජනය වේ.