2022 දී Edict (Merkur Gaming) සමඟ හොඳම Online Casino 10

මෙය ජර්මනියේ පිහිටා ඇති සූදු මෘදුකාංග සපයන්නා වේ. ඔවුන් 1998 සිට ඔන්ලයින් ක්‍රීඩා කර්මාන්තයට සේවය කරයි. ඔවුන් ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන Gauselmann සමූහයේ අනුබද්ධිත ආයතනයකි. Edict යනු Jollys Cap, 221B Baker Street සහ Blazing Star වැනි ක්‍රීඩා ඇතුළත් ආකර්ෂණීය Merkur ස්ලොට් යන්ත්‍රවල සුවිශේෂී සැපයුම්කරු වේ.