Euro Games Technology

Euro Games Technology යනු විශිෂ්ට කැසිනෝ ක්‍රීඩා මෘදුකාංග කිහිපයක නිෂ්පාදකයා වේ. ඔවුන් මෙම කර්මාන්තයේ වසර 15කට වැඩි ප්‍රවීණතාවයක් ඇති අතර ක්‍රීඩා 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක නිෂ්පාදකයින් වේ. ඔවුන්ගේ පැමිණීම රටවල් අසූවකට වැඩි ගණනක දන්නා කරුණකි. ඔවුන් පිළිගත් සමහර ක්‍රීඩා අතර කායි ෂෙන් රාජධානිය සහ ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඇතුළත් වේ.